Dobiega końca realizacja projektu partnerskiego Doliny rzeki Pilicy

Dnia 31 maja 2021 r. upływa termin zakończenia realizacji projektu partnerskiego pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”.Liderem projektu jest Gmina Tomaszów Mazowiecki, partnerami: Powiat Tomaszowski, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowłódz i Gmina Rzeczyca.

Każda z gmin-partnerów zrealizowała swoje zadania pod kątem zagospodarowania turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego w Dolinie Rzeki Pilicy, Powiat Tomaszowski odpowiedzialny jest natomiast za kampanię promującą ofertę turystyczną Doliny rzeki Pilicy.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w tym kajakowej, pieszej i rowerowej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Doliny rzeki Pilicy. Cel  pośredni to poszerzenie oferty turystycznej o nowe produkty i usługi turystyczne, rozwój gospodarki turystycznej, w tym powstanie nowych miejsc pracy oraz wykreowanie rozpoznawalnej i cenionej w skali kraju marki turystycznej Dolina rzeki Pilicy.

Efektem projektu jest budowa oraz przebudowa infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki kajakowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną.

Mapka poglądowa obszaru Doliny rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim


W  ramach  projektu  partnerzy zrealizowali  następujące  inwestycje:
 


Gmina Tomaszów Mazowiecki:

Park edukacyjno-rekreacyjny "Edukacja leśna" Świetlica w Twardej Altana przy świetlicy w Twardej

Mostek na przystani w Smardzewicach Altanki na przystani w Smardzewicach Ścieżka rowerowa Smardzewice - Twarda


Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki:

Taras nad Pilicą na Przystani w Tomaszowie Mazowieckim Plac zabaw na Przystani w Tomaszowie Mazowieckim Chodniki, ławki i boisko do siatkówki plażowej na przystan iw Tomaszowie Mazowieckim


Gmina Inowłódz:

Altanki na przystani w Spale plac zabaw na przystani w Spale Tor do pumptrucku na przystani w Spale

Pzrzystań w Inowłodzu Plac zabaw na przystani w Inowłodzu


Gmina Rzeczyca:

Widok z tarasu na przystani w Łęgu Przystań Grotowice Altana i krąg ogniskowy na przystani w Grotowicach

Szlak pieszo-rowerowy Żądłowice-Łęg Szlak pieszo-rowerowy Mysiakowiec - Grotowice


Powiat  Tomaszowski:

Logotyp Doliny rzeki Pilicy wraz z hasłem: płyniemy z nurtem

Termin zakończenia finansowego projektu:  31.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu (w dniu podpisania umowy o dofinansowanie): 11 081 007,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 7 118 276,36 PLN


 Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.

Ciąg znaków informacyjnych dla projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej