O projekcie

Projekt partnerski pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Powiecie Tomaszowskim”Liderem  projektu  jest  Gmina  Tomaszów Mazowiecki,  natomiast  partnerami: iPowiat  Tomaszowski, Gmina  Miasto  Tomaszów Mazowiecki,  Gmina  Rzeczyca i Gmina  Inowłódz.

Dzięki  połączeniu  sił  5  partnerów  wykonano  zadania  dotyczące  zagospodarowania  turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowego  w  Dolinie  Rzeki  Pilicy.  Powiat  tomaszowski odpowiada  natomiast  za  promocję  budowanej  w  ramach projektu marki Doliny rzeki Pilicy.

Herby partnerów projektu
 

Celem głównym projektu zwiększenie wykorzystania walorów krajobrazowych i kulturowych oraz stworzenie warunków do rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie potencjału endogenicznego regionu – Obszaru Funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój turystyki kulturowej i aktywnej w tym kajakowej, pieszej i rowerowej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Doliny rzeki Pilicy. Cel  pośredni to poszerzenie oferty turystycznej o nowe produkty i usługi turystyczne, rozwój gospodarki turystycznej, w tym powstanie nowych miejsc pracy oraz wykreowanie rozpoznawalnej i cenionej w skali kraju marki turystycznej Dolina rzeki Pilicy.

Efektem projektu jest budowa oraz przebudowa infrastruktury turystycznej do obsługi turystyki kajakowej, szlaku pieszo-rowerowego oraz ścieżki rowerowej wraz zagospodarowaniem terenu oraz przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną.

Mapka poglądowa obszaru Doliny rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim

W  ramach  projektu  partnerzy zrealizowali  następujące  inwestycje:  

Gmina Tomaszów Mazowiecki:

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki:

Gmina Inowłódz:

Gmina Rzeczyca:

Powiat  Tomaszowski:

 

Termin zakończenia finansowego projektu:  31.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu (w dniu podpisania umowy o dofinansowanie): 11 081 007,00 PLN

Dofinansowanie EFRR: 7 133 459,51 PLN


 Projekt nr RPLD.06.02.01-10-0059/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej.